Algemene voorwaarden

 

Als u een bestelling plaatst via de webapplicatie van Poppycards.nl, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden zoals die hier staan beschreven.


A. Het bedrijf 
Poppycards is onderdeel van Linda ontwerpt, hierna te noemen Poppycards, gevestigd aan de

Walraven van Hallhof 11
3762 XN Soest
buro@poppycards.nl
KVK 32122668
BTW NL166921543B01
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur: 06-14291479

Poppycards is een webapplicatie waarmee bezoekers kaartjes kunnen bestellen, laten drukken en verzenden. 
De ontwerpen worden gedrukt op een digitale drukpers, onderbesteed aan zorgvuldig uitgekozen leveranciers.

B. Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen en overeenkomst. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Poppycards. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar buro@poppycards.nl.
 Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten bij Poppycards.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Poppycards voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt.
 3. Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
 4. De via de website van Poppycards gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
 5. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen en offertes

 1. De prijzen zoals vermeld op de website www.poppycards.nl zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, exclusief enveloppen en verzendkosten.
 2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast door Poppycards en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
 3. Alle offertes en aanbiedingen van Poppycards zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.
 4. Poppycards kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Poppycards niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Indien uw betaling in gebreke blijft, is Poppycards gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
 8. Als opdrachtgever de opdracht wil annuleren zal Poppycards de betaling terugstorten op de rekening van opdrachtgever. Afhankelijk van de werkzaamheden die inmiddels door Poppycards zijn verricht zullen de reeds door Poppycards gemaakte kosten in mindering gebracht worden op het terug te storten bedrag.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de klant en Poppycards komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of wanneer de opdrachtgever de helft van de offerte van Poppycards heeft aanbetaald van een opdracht die buiten de website door opdrachtgever is aangevraagd.
 2. Poppycards is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.

4. Aanlevering gegevens

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Poppycards is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

5. Levering en transport

 1. De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 2 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij (DHL, DHL4you of PostNL).
 3. Wanneer de bestellingen aan de vervoerder zijn aangeboden, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.
 4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Nieuwjaarsdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Koningsdag. En op bevrijdingsdag eens in de vijf jaar (2020).
 5. Poppycards kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging en/of schade tijdens de levering.
 6. Verpakkingsmaterialen en gepersonaliseerd drukwerk worden niet teruggenomen door Poppycards. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.
 7. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
 8. Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.

6. Garanties en klachten

 1. Klachten dienen binnen drie dagen na ontvangst te worden gemeld bij Poppycards o.v.v. het ordernummer en foto’s van de kaarten. Na drie dagen neemt Poppycards geen klachten meer in behandeling.
 2. Poppycards heeft het recht om de door haar geleverde producten te vervangen. Hierbij kan Poppycards niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.
 3. Bij reeds verzonden kaartjes kan Poppycards geen klachten meer in behandeling nemen.

7. Auteursrecht en Rechten van intellectuele eigendom

 1. Op alle op de site van Poppycards afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Poppycards. Om deze reden is het tevens niet mogelijk kaarten zonder ons logo (op de achterzijde) te bestellen.
 2. Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Poppycards.
 3. Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Poppycards en mag niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Poppycards behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.
 4. Indien de opdrachtgever via de applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaad, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Poppycards kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de website, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.
 2. In geval van overmacht heeft Poppycards het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat Poppycards verplicht is tot enige schadevergoeding.